guodong's blog

PhD@zhejiang university
   

python (5)


tensorflow BN(batchNorm)的使用

https://www.cnblogs.com/hrlnw/p/7227447.html 注意第4点。关于tr […]
图片进行裁剪缩放时,正交投影的投影矩阵变换推导

具体推导关系关系就不细说了。 矩阵m3的作用是将归一化的顶点坐标(范围为-1到1)变成(x,y),其中x范围( […]
python多进程使用tensorflow多GPU

参考链接: https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/8 […]
python 不换行输出

printf(“”, end = ‘\r’) printf(& […]
python各种推导式

推导式comprehensions(又称解析式),是Python的一种独有特性。推导式是可以从一个数据序列构建 […]